Om oss

Vi är ett litet elföretag med över 40 år i branschen. Företaget ägs och drivs av Tony Oscarsson och Anders Schöllin och har 7 anställda. Vi utför uppdrag åt privatpersoner, banker, kontor, industrier, kommuner med flera.

Vi har kapacitet för, Nyinstallation, ROT-arbeten, servicearbeten, Industri-installationer, styr- och reglerutrustning, Installationer av luftvärmepumpar, Datanät & Telearbeten, Passage och säkerhetssystem.

Utifrån ditt behov lämnar vi förslag på lösningar och ger dig en offert. Vi väljer rätt produkter, ser till att allt installeras och underhålls. Kontakta oss idag!

Personal

Anders Schöllin
VD
070-548 06 46
Jan Hermansson
Service, entreprenad
070-548 40 64
Thomas Schölin
Service entreprenad
070-548 40 63
Hans Spännare
Service entreprenad
070-548 40 67
Mikael Gustavsson
Service entreprenad
070-548 40 53
Urban Haraldsson
Service entreprenad, Stockholm
070-548 40 52
Håkan Oscarsson
Administration / Lager
070-659 17 99

Elsäkerhets- och arbetsmiljöpolicy

Kvalitet

Idag arbetar vi efter EIO:Q kvalitetsplan med egen och funktionskontroll

Elsäkerhetspolicy

EIO:s rekomendation till medlemsföretagen om vad som bör ingå i Oscarsson's El AB's elsäkerhets- och arbetsmiljöpolicy:

* Företaget skall arbeta för att utforma säkra, samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar.
* Elarbeten utförs av yrkesmän med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassa, aktuell och verifierad kunskap.
* Elmaterielen skall uppfyllakraven i gällande elmaterial- och EMC-föreskrifter samt monteras enligt tillverkarens anvisningar.
* Utförda elarbeten kontrolleras under arbetets gång, före spänningssättning och efter spänningssättningen.
* Utförda provningar och kontroller dokumenteras genom signerade dokument.
* Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis

Arbetsmiljöpolicy

* Allt arbete skall planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö.
* Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade, brukas, kontrolleras och underhållas på sådant sätt att betryggande säkerhet erhålls mot ohälsa och olycksfall. Kan betryggandeskydd mot ohälsa eller olycksfall inte nås på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning användas.
* Arbetsledning, skyddsombud och övriga arbetstagare skall ha sådan utbildning i arbetsmiljöfrågor att de kan undgå riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.
* Arbetsledningen skall se till att arbetstagare får god kännedom om arbetsförhållanden och att arbetstagare upplyses om de risker, som kan vara förbundna med arbetet.
* Arbetsledning och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
* Arbetsledning och arbetstagare skall samverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den årliga uppföljningen av detta arbete.
* Arbetsledningen och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma drogfria arbetsplatser.
* I den utsträckning verksamheten kräver skall arbetsmiljön och arbetet med denna dokumenteras.